PDA

View Full Version : Elektromagnetizmi dhe optika


ffesta
02-10-2013, 21:21
Pershendetje, disa detyra te reja, kete radhe nga " Elektromagnetizmi ". Mund te llogaris ne ndihmen tuaj?

Fehmikaciu
02-10-2013, 21:37
Pershendetje, disa detyra te reja, kete radhe nga " Elektromagnetizmi ". Mund te llogaris ne ndihmen tuaj?
ffesta neser kysmet gjat dites ti dergoj zgjidhjet,sepse ketu nuk kam skaner,,,problemet jan te thjeshta dhe do ti shiqosh,,,,besoj qe gjat dites do ti kesh..

Fehmikaciu
02-10-2013, 22:06
Ndersa pyetjet teorik jane nga TESTI1:
1.Rryma elektrike eshte levizja e elektroneve te lira dhe eshte pasoj e ndryshimit te potencialit ne rrethana te caktuara kur qarku i levizjeve te elektroneve te lira eshte i mbyllur.,
2.Forca elektro levizore (E)dhe tensioni (U) jan per nga natyra madhesi te njejta
3.Voltmetri mat tension ne qvardo dy pika te potencialit,Mate dhe lidhet Paralel me shpenzuesit apo gjeneratoret,Kurse ampermetri mat rryme dhe lidhet seri pra vetem ne nje deg te qarkut,
4.Te pyetja e 4,kemi ampermetrin dhe masim rrymen,ndersa ne figuren tjeter kemi voltmetrin dhe masim tensionin
5.Te pyetja e 6. pergjegjja e sakte eshte a),
6.Per te fituar nxehtesi maksimale nga pyetja 7. Rezistenca duhet te lidhen paralel

Fehmikaciu
03-10-2013, 10:15
Ja disa detyra te zgjidhura:

gurax
03-10-2013, 12:37
Pershendetje, disa detyra te reja, kete radhe nga " Elektromagnetizmi ". Mund te llogaris ne ndihmen tuaj?

Figura 3, Ushtrimi 12.

Kerkohen rrymat ne cdo dege, keto rryma jane shenuar me I1, I2 dhe I3.

Analiza

Duke marre si reference pikat A dhe B, mund te themi se R2 dhe R3 jane te lidhura ne paralel me njera tjetren dhe ekuivalentohen ne nje rezistence, me vleren:

R = (R1*R2)/(R1+R2)

Me pas, kjo rezistence e perbere eshe e lidhur ne seri me degen diagonale. Qarku i figures reduktohet ne nje tjeter pa degezime, me elementet njeri pas tjetrit qe jane: E, R1, R.
Ne kete qark, varesite shprehen nga:

E = I1*(R1+R) => I1 = E/(R1+R) =>
I1 = E*(R1+R2)/[R1*(R1+R2)]

Per I2 dhe I3 na duhet tensioni midis pikave A dhe B qe po e shenojme me Uab. Duke marre ne studim degen diagonale ne figure, shkruajme se:

Uab = E - I1*R1 =>
Uab = E - R1*E*(R1+R2)/[R1*(R1+R2)]

Prej ketu, eshte e thjeshte te llogariten vlerat e I2 dhe I3:

I2 = Uab/R2
I3 = Uab/R3

Duhet patur parasysh qe deri ketu kemi llogaritur vlerat absolute te ketyre rrymave. Per percaktimin e shenjave, merret ne konsiderate psh pika B dhe shihen drejtimet e rrymave qe hyjne dhe dalin ne te. Sipas figures konsiderojme se I1 dhe I3 jane pozitive, dhe I2 eshte negative, duke permbushur kushtin: I1-I2+I3 = 0. Kjo do te sherbeje dhe si prove qe llogaritjet e bera jane te sakta. Nese ky kusht nuk permbushet kur zevendesojme vlerat e llogaritura te rrymave, dmth qe ja kemi futur kot diku gjate zgjidhjes.

Fehmikaciu
03-10-2013, 13:16
Ja disa raste te tjera nese te hyjne ne pune i nderuar..
Nga faqja e peste ne postimin6 Teksti i detyres eshte Per qarkun(R,L,C) te rrymave alternative te caktoni kapacitetin (C=?) ashtu qe qarku te ndodhet ne Rezonance.

ffesta
03-10-2013, 16:15
RRYMA ELEKTRIKE KONSTANTE

Qarku elektrik perbehet nga burimi I rrymes dhe konumatoret te cilet jane dy llojesh: termike dhe jotermike
Cdo burim rryme karakterizohet nga f.e.m. dhe rezistenca e brendshme r. kahu I f.e.m. eshe nga poli(-) tek poli (+) Brenda burimit.
F.e.m. e nje burimi eshte numerikisht e barabarte me punen qe kryejne forcat anesore te burimit kur neper te zhvendoset njesia e ngarkeses positive
Meqense Ab=EaL,del =EaL,ku L-jane permasat gjatesore. Te zones Brenda burimit ku veprojne forcat anesore.
Rezistenca elektrike e mjediseve percjellese lineare(omike) varet vetem nga lloji dhe permasat e percjellesit si dhe nga temperature kurse permjediset percjellese lineare(jo-omike) varet dehe nga diferenca e potencialeve ne skajet e percjellesit. Kur mjedisi linear ka forme cilindrike me gjatesi L dhe seksion terthor S rezistenca e tij eshte:
Per percjellesit metalike dhe lektrolite varesia e rezistences nga temperature jepet me:
Ku R0 eshte rezistenca ne nje temperature referuse , e cila zakonisht merret 200C. per metalet α>0,kurse per elektrolitet α<0.
Ligji I omit per rrymen konstante per nje pjese homogjene te qarkut eshte: Per pjesen heterogjene te qarkut,ku vepron ligji I omit eshte: per qarkun e plote Ligji I Omit eshte: ku r-eshte rezistenca e brendshme e burimit dhe R-eshte rezistenca e pjeses se jashtme te qarkut.
Per efektin termik te rrymes ka vend ligji I Xhaul-Lencit ne perputhje me tecilin nxehtesia qe cliron rryma gjate kohes t,ne percjellesin me rezistence R,homogjene ose heterogjene eshte: Q=I2RT
Fuqia termike eshte: N=I2R
Energjia e burimit εIt


Energji termike I2(R+r)t
Energji jotermike εkIt


Ne perputhje me ligjin e shnderrimit dhe te ruajtjes se energjise: εIt=εkIt+I2(R+r)t Prej nga merret shprehja per caktimin e rrymes ne qark ne pranine e nje konumatori jotermik: Ku R-eshte rezistenca e qarkut te jashtem dhe rezistenca e burimit.
Konsumatori jotermik eshte heterogjen dhe karakterizohet ne femk qe vepron kur kalon rryma elektrike> miresine e konsumatorit jotermik p.sh. te nje elektromotori qe punon ne tensionin U, e tregon rendimenti.
Per nje grup elementesh te njejte te lidhur ne parallel fem e baterise eshte e njejte me ate te nje elementi d.m.th ε=ε0
Per te llogaritur intensitetet e rrymave ne deget e nje qarku te nderlikuar perdoren dy rregullat Kirkofit.
Per nyjet ku IS - jane rrymat qe hyjne dhe IK- jane rrymat qe dalin nga e njejta nyje.
Per sythet
Kur zbatohet rregulli I sytheve duhet bere kujdes ne percaktimin e shenjave te fem dhe te rrymave .FUSHA MAGNETIKE KONSTANTE ELEKTROMAGNETIZMI

Dy ngarkesa elektrike ne levizje pervecse bashkeveprojne me forca elektrike sipas ligjit te Kulonit,bashkeveprojne edhe me forca magnetike,duke krijuar secila fushen e saj magnetike.
Por ne natyre kemi dhe magnete te perhershem qe jane copa celiku ne forma shufre te drejte ose patkoi. Cdo magnet ka dy pole: ne polin very(N) dhe jug(J) sado I vogel qofte ai
Polet e njejte shtyhen ndersa te kunderta te rhiqen. Pra forcat magnetike jane here shtytese here terheqese.
Bashkeveprimi magnetic realizohet nepermjet fushes magnetike
Toka eshte nje magnet gjigand qe ka polin veri (N) je jugun gjeografik dhe polin jug ne veriun gjeografik(ato jane pak te spostuara)
Magnetizmi me induksion eshte magnetizmi I trupave metalike kur ato ndodhen ne nej fushe magnetike: a) kemi magnetizimi I perhershem dhe b)perkohshem.
Grafikisht fusha magnetike paraqitet me ane te vijave te forces se kesaj fushe qe shpesh quhet "spektri magnetic". Vijat e fushes magnetike jane gjithnje te mbyllura.
Fushe magnetike krijojne dhe percjellesit me rryme, sepse ne ta levizin ngarkesa elektrike. Drejtimi I vijave te forces te fushes mganetike gjendet me rregullen e dores se djathte.
Madhesia fizike kryesore qe karaterizon fushen magnetike nga pikpamja e forcave te saj eshte induksioni magnetic
Fusha magnetike vepron mbi percjellesin me rryme I dhe gjatesi l me forcen ose si vlere F=I l B sinα Kjo force quhet forca e Amperit dhe drejtimi dhe kahu I saj percaktohen me rregullen e dores se majte.
Dy percjellesit drejtvizore me rryme bashkeveprojne midis tyre me forcen , qe mund te jete terheqese ose shtytese,ne varesi te kahut te rrymave.
Kur nje ngarkese q leviz ne nej fushe magnetike mbi te ushtrohet nej force qe quhet forca e Lorencit qe jepet si vektor ose si vlere
Nje kontur I mbyllur me rryme ne nje fushe magnetike rrotullohet, sepse mbi te vepron cifti I forcave magnetike,me momentin rrotullimi Ose Ku P=IS Quhet moment magnetik I konturit
Vetite magnetike te lendeve shprehen nepermjet madhesise fizike qe quhet pershkueshmeri magnetike e lendes : tregon sa here ndryshon fusha magnetike ne lende ne krahasim me boshllekun. Kjo madhesi s'ka njesi
Lendet persa u perket vetive magnetike ndahen ne tre grupe:
a) Diamagnetike
b) Paramagnetike >1
c) Ferromagnetike >>1 ne keto lende kemi magnetizim mbetes.
INDUKSIONI ELEKTROMAGNETIK

Fluksi magnetic eshte pingule me vijat Neper te kalojne aq vija sa c'eshte vlera e B aty. Puna e forcave te fushes magnetike llogaritet me formulen e Maksuellit
Dukuria e induksionit elektromganetik e zbuluar me 1831 mga Majkell Faradei,eshte nje nga dukurite me te rendesishme te Fizikes. Gjen zbatime te shumta ne praktike. Thelbi I saj eshte: Ne nej kontur te mbyllur percjelles do te shfaqe f.e.m. e induksionit n.q.s fluksi magnetik qe e pershkon ate ndryshon ne varesi te kohes. Vlera e f.e.m. te induksionit eshte ne perpjestim te drejte me shpejtesine e ndryshimit te fluksit: F.e.m e induksionit lind rrymen e induktuar.
Rryma e induktuar ka gjithnje ate kah qe me fluksin e fushes se vete magnetike te kndershtoje ndryshimin e fluksit te induksionit magnetic qe e krijon kete rryme ose sic thuhet ndryshe shkakun e prodhimit te vet. Ky ligj eksperimental mban emrin e Lencit
Ne dukurine e induksionit magnetic konturi percjelles luan rol dytesor dhe sherben si "deshmitar" per te vene ne dukje lindjen e fushes elektrike nga fusha magnetike e ndryshueshme.
Rrymat Fyko lindin sa here kemi te bejme me percjelles massive qe bashkeveprojne me fusha magnetike.
Fusha magnetike e ndryshueshme mund te shoqerohet me lindjen e nej fushe elektrike shtjellore. Vijat e forces se kesaj fushe jane te mbyllura.
Puna e forcave te fushes elekrtike shtjellore sipas nje rruhe te mbyllur nuk eshte zero. Kjo e dallon ate nga fusha elektrostatike
Autoinduksion do te thote veteinduksion. Dukuria eshte e lidhur me ndryshimin e rrymes ne vet konturin percjelles ku rrjedh rryme. F.e.m. e autoinduksionit eshte ne perpjestim te drejte me shpejtesine e ndryshimit te rrymes
Fusha magnetike zoteron mase,impuls dhe energji.

Brari
03-10-2013, 18:45
ne cilen shkolle vete ti Festa?

Bravo Fehmiu dhe Guraksi..

Fehmikaciu
03-10-2013, 20:24
RRYMA ELEKTRIKE KONSTANTE

Qarku elektrik perbehet nga burimi I rrymes dhe konumatoret te cilet jane dy llojesh: termike dhe jotermike
Cdo burim rryme karakterizohet nga f.e.m. dhe rezistenca e brendshme r. kahu I f.e.m. eshe nga poli(-) tek poli (+) Brenda burimit.
F.e.m. e nje burimi eshte numerikisht e barabarte me punen qe kryejne forcat anesore te burimit kur neper te zhvendoset njesia e ngarkeses positive
Meqense Ab=EaL,del =EaL,ku L-jane permasat gjatesore. Te zones Brenda burimit ku veprojne forcat anesore.
Rezistenca elektrike e mjediseve percjellese lineare(omike) varet vetem nga lloji dhe permasat e percjellesit si dhe nga temperature kurse permjediset percjellese lineare(jo-omike) varet dehe nga diferenca e potencialeve ne skajet e percjellesit. Kur mjedisi linear ka forme cilindrike me gjatesi L dhe seksion terthor S rezistenca e tij eshte:
Per percjellesit metalike dhe lektrolite varesia e rezistences nga temperature jepet me:
Ku R0 eshte rezistenca ne nje temperature referuse , e cila zakonisht merret 200C. per metalet α>0,kurse per elektrolitet α<0.
Ligji I omit per rrymen konstante per nje pjese homogjene te qarkut eshte: Per pjesen heterogjene te qarkut,ku vepron ligji I omit eshte: per qarkun e plote Ligji I Omit eshte: ku r-eshte rezistenca e brendshme e burimit dhe R-eshte rezistenca e pjeses se jashtme te qarkut.
Per efektin termik te rrymes ka vend ligji I Xhaul-Lencit ne perputhje me tecilin nxehtesia qe cliron rryma gjate kohes t,ne percjellesin me rezistence R,homogjene ose heterogjene eshte: Q=I2RT
Fuqia termike eshte: N=I2R
Energjia e burimit εIt


Energji termike I2(R+r)t
Energji jotermike εkIt


Ne perputhje me ligjin e shnderrimit dhe te ruajtjes se energjise: εIt=εkIt+I2(R+r)t Prej nga merret shprehja per caktimin e rrymes ne qark ne pranine e nje konumatori jotermik: Ku R-eshte rezistenca e qarkut te jashtem dhe rezistenca e burimit.
Konsumatori jotermik eshte heterogjen dhe karakterizohet ne femk qe vepron kur kalon rryma elektrike> miresine e konsumatorit jotermik p.sh. te nje elektromotori qe punon ne tensionin U, e tregon rendimenti.
Per nje grup elementesh te njejte te lidhur ne parallel fem e baterise eshte e njejte me ate te nje elementi d.m.th ε=ε0
Per te llogaritur intensitetet e rrymave ne deget e nje qarku te nderlikuar perdoren dy rregullat Kirkofit.
Per nyjet ku IS - jane rrymat qe hyjne dhe IK- jane rrymat qe dalin nga e njejta nyje.
Per sythet
Kur zbatohet rregulli I sytheve duhet bere kujdes ne percaktimin e shenjave te fem dhe te rrymave .FUSHA MAGNETIKE KONSTANTE ELEKTROMAGNETIZMI

Dy ngarkesa elektrike ne levizje pervecse bashkeveprojne me forca elektrike sipas ligjit te Kulonit,bashkeveprojne edhe me forca magnetike,duke krijuar secila fushen e saj magnetike.
Por ne natyre kemi dhe magnete te perhershem qe jane copa celiku ne forma shufre te drejte ose patkoi. Cdo magnet ka dy pole: ne polin very(N) dhe jug(J) sado I vogel qofte ai
Polet e njejte shtyhen ndersa te kunderta te rhiqen. Pra forcat magnetike jane here shtytese here terheqese.
Bashkeveprimi magnetic realizohet nepermjet fushes magnetike
Toka eshte nje magnet gjigand qe ka polin veri (N) je jugun gjeografik dhe polin jug ne veriun gjeografik(ato jane pak te spostuara)
Magnetizmi me induksion eshte magnetizmi I trupave metalike kur ato ndodhen ne nej fushe magnetike: a) kemi magnetizimi I perhershem dhe b)perkohshem.
Grafikisht fusha magnetike paraqitet me ane te vijave te forces se kesaj fushe qe shpesh quhet "spektri magnetic". Vijat e fushes magnetike jane gjithnje te mbyllura.
Fushe magnetike krijojne dhe percjellesit me rryme, sepse ne ta levizin ngarkesa elektrike. Drejtimi I vijave te forces te fushes mganetike gjendet me rregullen e dores se djathte.
Madhesia fizike kryesore qe karaterizon fushen magnetike nga pikpamja e forcave te saj eshte induksioni magnetic
Fusha magnetike vepron mbi percjellesin me rryme I dhe gjatesi l me forcen ose si vlere F=I l B sinα Kjo force quhet forca e Amperit dhe drejtimi dhe kahu I saj percaktohen me rregullen e dores se majte.
Dy percjellesit drejtvizore me rryme bashkeveprojne midis tyre me forcen , qe mund te jete terheqese ose shtytese,ne varesi te kahut te rrymave.
Kur nje ngarkese q leviz ne nej fushe magnetike mbi te ushtrohet nej force qe quhet forca e Lorencit qe jepet si vektor ose si vlere
Nje kontur I mbyllur me rryme ne nje fushe magnetike rrotullohet, sepse mbi te vepron cifti I forcave magnetike,me momentin rrotullimi Ose Ku P=IS Quhet moment magnetik I konturit
Vetite magnetike te lendeve shprehen nepermjet madhesise fizike qe quhet pershkueshmeri magnetike e lendes : tregon sa here ndryshon fusha magnetike ne lende ne krahasim me boshllekun. Kjo madhesi s'ka njesi
Lendet persa u perket vetive magnetike ndahen ne tre grupe:
a) Diamagnetike
b) Paramagnetike >1
c) Ferromagnetike >>1 ne keto lende kemi magnetizim mbetes.
INDUKSIONI ELEKTROMAGNETIK

Fluksi magnetic eshte pingule me vijat Neper te kalojne aq vija sa c'eshte vlera e B aty. Puna e forcave te fushes magnetike llogaritet me formulen e Maksuellit
Dukuria e induksionit elektromganetik e zbuluar me 1831 mga Majkell Faradei,eshte nje nga dukurite me te rendesishme te Fizikes. Gjen zbatime te shumta ne praktike. Thelbi I saj eshte: Ne nej kontur te mbyllur percjelles do te shfaqe f.e.m. e induksionit n.q.s fluksi magnetik qe e pershkon ate ndryshon ne varesi te kohes. Vlera e f.e.m. te induksionit eshte ne perpjestim te drejte me shpejtesine e ndryshimit te fluksit: F.e.m e induksionit lind rrymen e induktuar.
Rryma e induktuar ka gjithnje ate kah qe me fluksin e fushes se vete magnetike te kndershtoje ndryshimin e fluksit te induksionit magnetic qe e krijon kete rryme ose sic thuhet ndryshe shkakun e prodhimit te vet. Ky ligj eksperimental mban emrin e Lencit
Ne dukurine e induksionit magnetic konturi percjelles luan rol dytesor dhe sherben si "deshmitar" per te vene ne dukje lindjen e fushes elektrike nga fusha magnetike e ndryshueshme.
Rrymat Fyko lindin sa here kemi te bejme me percjelles massive qe bashkeveprojne me fusha magnetike.
Fusha magnetike e ndryshueshme mund te shoqerohet me lindjen e nej fushe elektrike shtjellore. Vijat e forces se kesaj fushe jane te mbyllura.
Puna e forcave te fushes elekrtike shtjellore sipas nje rruhe te mbyllur nuk eshte zero. Kjo e dallon ate nga fusha elektrostatike
Autoinduksion do te thote veteinduksion. Dukuria eshte e lidhur me ndryshimin e rrymes ne vet konturin percjelles ku rrjedh rryme. F.e.m. e autoinduksionit eshte ne perpjestim te drejte me shpejtesine e ndryshimit te rrymes
Fusha magnetike zoteron mase,impuls dhe energji.

Keto jan spjegime teorike,por duhet te zbatohen ne Praktike ,kemi mundesi te bejeme edhe kete ,kjo teori duhet te lidhet me realitetin e teknologjise bashkohore.
Eshte interesante qe me vone ne temen e PAISJEVE ME PLC-te do te tregojme detalishte per materialet Ferromagnetike >>1 pra 1000 e perpjet ,si materiale qe aplikohen per kontruktimin e makinave te medhe si Transformatoret,gjeneratoret sinkron etj,,,,do te sjelli edhe projekte instaluese me llogaritje shume te rendesishme per Makinat e medha dhe te mesme qe aplikohen ne industri te rende dhe rrobotik..

ffesta
03-10-2013, 21:20
detyra e 3. Faleminderit per ndihmen.

ffesta
03-10-2013, 21:42
Figura 3, Ushtrimi 12.

Kerkohen rrymat ne cdo dege, keto rryma jane shenuar me I1, I2 dhe I3.

Analiza

Duke marre si reference pikat A dhe B, mund te themi se R2 dhe R3 jane te lidhura ne paralel me njera tjetren dhe ekuivalentohen ne nje rezistence, me vleren:

R = (R1*R2)/(R1+R2)

Me pas, kjo rezistence e perbere eshe e lidhur ne seri me degen diagonale. Qarku i figures reduktohet ne nje tjeter pa degezime, me elementet njeri pas tjetrit qe jane: E, R1, R.
Ne kete qark, varesite shprehen nga:

E = I1*(R1+R) => I1 = E/(R1+R) =>
I1 = E*(R1+R2)/[R1*(R1+R2)]

Per I2 dhe I3 na duhet tensioni midis pikave A dhe B qe po e shenojme me Uab. Duke marre ne studim degen diagonale ne figure, shkruajme se:

Uab = E - I1*R1 =>
Uab = E - R1*E*(R1+R2)/[R1*(R1+R2)]

Prej ketu, eshte e thjeshte te llogariten vlerat e I2 dhe I3:

I2 = Uab/R2
I3 = Uab/R3

Duhet patur parasysh qe deri ketu kemi llogaritur vlerat absolute te ketyre rrymave. Per percaktimin e shenjave, merret ne konsiderate psh pika B dhe shihen drejtimet e rrymave qe hyjne dhe dalin ne te. Sipas figures konsiderojme se I1 dhe I3 jane pozitive, dhe I2 eshte negative, duke permbushur kushtin: I1-I2+I3 = 0. Kjo do te sherbeje dhe si prove qe llogaritjet e bera jane te sakta. Nese ky kusht nuk permbushet kur zevendesojme vlerat e llogaritura te rrymave, dmth qe ja kemi futur kot diku gjate zgjidhjes.

Provova te zgjidh kete detyre por Uab me del e barabarte me 0 ?!

gurax
04-10-2013, 12:14
Mah, gabim shpejtesie ne shkrimin e indekseve.

Ne fillim, per llogaritjen e rezistences se perbere R nga lidhja ne paralell e R2 dhe R3, formulen e kam shkruar R = (R1*R2)/(R1+R2).

Nuk mund te kemi nje formule qe ekuivalenton R2 dhe R3 e cila permban R1 dhe R2, po flitet per R2 dhe R3. Formula e sakte duhet te jete:

R = (R2*R3)/(R2+R3)

Mire une bera nje gabim shpejtesie, po dhe ti mos u mbyt me nje pike uje. :D

gurax
04-10-2013, 12:17
Nderkohe, keto lloj detyrash duhen trajtuar gjate disa seancave mesimore qe ne lashtesi i quanin seminare. Ekzistojne me rituale te tilla pagane neper shkolla?

Fehmikaciu
04-10-2013, 13:35
ffesta ,veq sa errdha nga tereni kemi pas disa probleme me PLC-te ,dhe me vjen keq per disa dit nuk mundem te bej kurgja por vetem te lexoj...keshtun qe sa te lirohme pak prap do te mirremi me detyra se bashku me guraksin..

ffesta
04-10-2013, 14:32
Nderkohe, keto lloj detyrash duhen trajtuar gjate disa seancave mesimore qe ne lashtesi i quanin seminare. Ekzistojne me rituale te tilla pagane neper shkolla?

Eh, po te ekzistonin sdo humbnim kohen tuaj e t'ju mundonim, apo jo?

Gjithsesi faleminderit, e vlersoj shume ndihmen tuaj sepse te pakte jane ata qe ndihmojne :)

-shok-

ffesta
08-10-2013, 12:55
Me fal Fehmi, tek detyra e 7 ne foton e 4 kam ngecur mund te me japesh ndonje ide si ta zgjidh ?

Fehmikaciu
08-10-2013, 13:09
Me fal Fehmi, tek detyra e 7 ne foton e 4 kam ngecur mund te me japesh ndonje ide si ta zgjidh ?
Te cila ?...te atomi i hidrogjenit ...ose me mir nese nuk priton sillma ta shoh.!!..dhe e zgjedhim pastaj...

ffesta
08-10-2013, 13:41
Te cila ?...te atomi i hidrogjenit ...ose me mir nese nuk priton sillma ta shoh.!!..dhe e zgjedhim pastaj...

Ja ku e ke detyra 7 , gjeta edhe disa shenime nese mund te hyjne ne pune.

Fehmikaciu
08-10-2013, 15:38
Ja ku e ke zgjidhjen dhe e diskutojme,,
Ne formulen (1) nga e majta eshte induksioni magnetik i kontures rrethore ,pasi elektroni ben levizje rrethore,Ze=Q,
Ne formulen 2 kemi rrymen si : I=Q/t=dQ/dt...

Fehmikaciu
08-10-2013, 16:31
I=Q/t.......(1)

v=l/t-----t=2πr/v........(2)
I=Q/t=Q/(2πr/v)


I=Q*v/2πr


B=µ*I/2R pastaj zgjidhet problemi...

Medina
19-01-2014, 17:31
Pershendetje Po patet mundesi te me ndihmonit ne zgjidhjen e kesaj detyre

-Eshte dhen Qargu ne Lidhje Serike A dhe B me keto madhesi te njohura:

R1=20 KilovatOm

R2=10 KilovatOm

R3=15 KilovatOm

R4=25 KilovatOm

Rg=5 KilovatOm

E=200 V (volt)

-Te Gjendet:

a) Fuqija e gjeneratorit

b) Tensioni Uab

Po Patet Mundesi te Me Ndihmoni Faliminderin ne qoftese jo nuk ka problemm Vetem mjafton Te Me Kthehni Pergjigjie Sonte Me Falni Per Shqetesimin..

gurax
20-01-2014, 13:54
Nese ka ndonje skeme qe e shoqeron kerkesen, duhet sjelle edhe ajo.

R1, R2... Rg: Cfare jane? Rezistenca nuk matet me kWΩ.

Fehmikaciu
07-02-2014, 11:41
..Ja zgjidhja e problemit:

UA-B=(R1+R2+R3+R4).I......(1);

I=E/(R1+R2+R3+R4+Rg).....(2);


R1+R2+R3+R4+Rg=20K+10K+15K+25K+5K=75K(kilo-oma);
R1+R2+R3+R4=70K(kilo-oma);

(2)........I=200/75K=2.66(mA);

(1)...... UA-B=(R1+R2+R3+R4).I=70K.2.66m=186.6(V).